Mergi la conţinutul principal

Ce este SFDR?

Regulament UE privind informaţiile de durabilitate în sectorul serviciilor financiare

 

Regulament UE despre informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare („SFDR”) își propune să sporească transparența cu privire la modul în care participanții de pe piața financiară integrează riscurile și oportunitățile de durabilitate (de mediu, social și de guvernanță, „ESG”) în deciziile lor de investiții. SFDR a introdus un sistem de clasificare cu noi cerințe de transparență pentru anumite produse financiare. NN Asigurări de Viață S.A. și NN Pensii SAFPAP S.A. intră în sfera de aplicabilitate a SFDR.

 

Implementarea SFDR ajută la asigurarea faptului că NN Asigurări de Viață S.A. și NN Pensii SAFPAP S.A., precum și instituții financiare similare transparentizează abordarea lor față de sustenabilitate. Rezultatul implementării SFDR este transparența prin informări pe site-ul nostru web și în anumite documente de produs pentru a permite participanților la fondurile de pensii private, clienților produselor de asigurări, investitorilor și altor părți interesate să compare diferite produse în raport cu riscurile lor ESG și obiectivele de investiții durabile.

 

Această pagină include toate informațiile despre abordarea noastră față de SFDR și ceea ce am făcut până acum:

 • Politici de risc de durabilitate;

 • Efectele negative asupra durabilității;

 • Cum politica noastră de remunerare integrează riscurile de durabilitate;

 • Cum sunt clasificate produsele noastre financiare în cadrul SFDR.

Politici de risc de durabilitate

 

Care sunt politicile cu privire la riscul de durabilitate?

 

În conformitate cu articolul 3 din SFDR, NN Asigurări de Viață S.A. și NN Pensii SAFPAP S.A. (companiile) sunt obligate să prezinte anumite informații privind riscurile legate de durabilitate. În acest sens,  descriem mai jos politicile în legătură cu integrarea riscurilor de durabilitate în procesul nostru de luare a deciziilor.

 

Aplicăm politici locale aliniate cu Politica de Investiții Responsabile a Grupului NN („politica RI”), care susține „încorporarea sistematică a factorilor de mediu, sociali și de guvernanță („ ESG ”) în procesul investițional, gestionând atât riscurile, cât și oportunitățile.” Acest lucru ajută la luarea unor decizii de investiții mai bine informate și la optimizarea profilului de risc/rentabilitate al portofoliilor de investiții, precum și la reflectarea valorilor Grupului NN în procesul de investiții, la alinierea mai bună a activității noastre la obiectivele și așteptările mai largi ale societății în ceea ce privește sustenabilitatea.

Politica RI se aplică tuturor categoriilor de active și activelor noastre proprii, activelor participanților la fondurile de pensii private și activelor clienților de asigurări. Vă rugăm să consultați Clasificarea produselor financiare în conformitate cu SFDR  de mai jos pentru detalii.

 

Grupul NN a definit riscul ESG ca „riscul (in)direct asociat cu încălcări ale standardelor și normelor de mediu și sociale” și riscul de investiții ESG ca „riscul ca factorii ESG în ceea ce privesc investițiile și/sau propunerile de investiții să nu fie suficient înțelese sau recunoscute, ducând la pierderea valorii activelor sau ratarea oportunităților de investiții ”.

 

Prevederile legislației locale prevalează, precum și interesul propriu al clientului de asigurări sau al participantului la fondurile de pensii private.

În cele ce urmează, descriem modul în care Politica RI este aplicată administratorilor de active ai Grupului NN.

 

Politica RI necesită stabilirea unui proces pentru a încorpora sistematic factorii ESG în procesul nostru de luare a deciziilor de investiții. Pe scurt, facem acest lucru implementând o varietate de strategii de investiții responsabile („RI”):

 • Aplicarea criteriilor RI bazate pe norme ale Grupului NN, având ca efect excluderea investițiilor în anumite industrii sau companii specifice;

 • Integrarea, acolo unde este relevant, a riscurilor și oportunităților ESG materiale în cercetarea și analiza investițiilor;

 • Exercitarea activă a drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar, prin vot și implicare în guvernanța companiilor;

 • Exercitarea restricțiilor (ca măsură de ultimă instanță).

 

Politica RI stabilește criterii RI bazate pe norme prin care sunt excluse investițiile în companii implicate în anumite activități. Astfel de activități includ, dar nu se limitează la:

 • Dezvoltarea, producerea, întreținerea sau comerțul cu arme;

 • Furnizarea de arme;

 • Producția de tutun;

 • Exploatarea cărbunelui termic;

 • Companiile care încalcă standardele Pactului Global al Națiunilor Unite și ale orientărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD);

 • Țările care fac obiectul unor sancțiuni la nivel internațional cu privire la embargoul asupra armelor.

 

Administratorii de active ai Grupului NN aplică Lista Restricționată NN, așa cum este descris în politica RI Framework.

 

De asemenea, încurajăm administratorii de active externi, care gestionează fonduri mutuale (este cazul produselor Unit-Linked oferite de NN Asigurari de Viață S.A.), să aplice acele elemente ale politicii-cadru RI care sunt în concordanță cu responsabilitățile lor fiduciare față de fondul mutual şi liniile directoare ale fondului mutual.

 

Comunicarea de mai sus se bazează pe informațiile disponibile în prezent, inclusiv pe informațiile furnizate de către terți. În cazul în care terții nu ne-au furnizat informații (adecvate), vom continua eforturile noastre pentru a obține aceste informații. Când vor fi disponibile mai multe informații (adecvate), vom modifica informațiile noastre pentru a reflecta acest lucru.


Principalele efecte adverse

 

Cum luăm în considerare efectele negative asupra durabilității?

 

În conformitate cu Regulament UE despre informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare („SFDR”), NN Asigurări de Viață S.A. și NN Pensii SAFPAP S.A. (companiile) trebuie să transparentizeze modul în care iau în calcul impactul negativ asupra durabilității deciziilor de investiții.

Luăm în considerare principalele efecte adverse asupra factorilor de mediu, sociali și de guvernanță, aplicând Politica de Investiții Responsabile a Grupului NN („politica RI”). Politica RI susține „încorporarea sistematică a factorilor de mediu, sociali și de guvernanță („ESG”) în procesul investițional, gestionând atât riscurile, cât și oportunitățile.

 

Pe lângă strategiile descrise în ceea ce privește integrarea riscului de durabilitate, aceasta implică integrarea riscurilor și oportunităților materiale ESG în cercetarea și analiza investițiilor, precum și demonstrarea și documentarea consecventă a integrării factorilor ESG pentru fiecare analiză individuală a investițiilor.

 

Criteriile RI bazate pe norme ale Grupului NN reflectă legile relevante, valorile Grupului NN și standardele recunoscute la nivel internațional, precum Pactul Global al Națiunilor Unite și Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pentru întreprinderi multinaționale. Grupul NN s-a angajat să contribuie la accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, prin tranziția portofoliului său propriu de investiții la emisii nete neutre de carbon până în 2050, pentru a se alinia obiectivului de 1,5  al Acordului de la Paris. Grupul NN a făcut primii pași în acest sens în ceea ce privește investirea activelor proprii.

 

Încurajăm administratorii de active externi, care gestionează fondurile mutuale, să aplice acele elemente ale politicii-cadru RI care sunt în concordanță cu responsabilitățile lor fiduciare către fondul mutual și liniile directoare de investiții ale fondului mutual.

Recunoaștem, de asemenea, că luarea în considerare pe deplin a impactului advers derivat din factorii ESG este un proces gradual, pe care vom continua să îl îmbunătățim.. În cele ce urmează, descriem modul în care Politica RI este aplicată în prezent propriilor administratori de active ai Grupului.

 

În conformitate cu Politica RI, îl instruim pe managerul nostru de active să implementeze o varietate de strategii de investiții responsabile („RI”) pentru a lua în considerare principalele efecte negative, așa cum sunt stabilite în Politica RI. Pentru mai multe informații despre criteriile RI bazate pe norme ale Grupului NN, vă rugăm să consultați Politica RI aici.

 

Informațiile pe care le-am furnizat mai sus au în vedere cunoștințele disponibile în prezent, bazându-se și pe cele furnizate de terți. În cazul în care terțe părți nu ne-au furnizat informații (adecvate), vom continua eforturile noastre pentru a le obține. Când, în viitor, vor fi disponibile mai multe informații (adecvate), acestea vor fi actualizate pentru a reflecta acest lucru.

 

Pentru mai multe informații despre efectele adverse privind sustenabilitatea, vă rugăm să consultați Declaraţia NN Asigurări de Viaţă SA aplicabilă în cazul produselor de asigurare de viaţă, Declaraţia NN Asigurări de Viaţă SA aplicabilă în cazul fondurilor de pensii facultative și Declarația NN Pensii SAFPAP SA în care sunt descrise principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate.  Declaraţiile acoperă perioada de referință cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2023 fiind publicate la data de 30.06.2024.

 

De asemenea, pentru mai multe informaţii privind principalele efecte negative asupra durabilităţii la nivel de produs financiar, vă rugăm să consultaţi link-urile pentru FPF NN Optim, FPF NN Activ si FPAP NN. Pentru produsele de tip unit linked, aceste infomaţii se regăsesc în documentele cu informaţii esenţiale la nivel de produs (KID).

Vezi aici Arhiva Declaratii privind principalele efecte negative cu privire la sustenabilitate.


Politica de remunerare

 

Care este Politica de Remunerare?

 

Aplicăm Politica de Remunerare care este elaborată în conformitate cu Politica de Remunerare a Grupului NN („Cadrul”) respectând legislația locală. Cadrul este aliniat cu strategia de afaceri a Grupului NN, obiectivele, valorile și apetitul la risc și sprijină crearea valorii pe termen lung pentru toți factorii interesați. Urmând prevederile Cadrului, managementul performanței se bazează pe o serie de obiective de performanță financiare și nefinanciare. Aceste obiective se concentrează pe gestionarea robustă și eficientă a riscurilor, precum și pe asumarea echilibrată a riscurilor.

Aceasta acoperă toate tipurile de riscuri, inclusiv riscurile legate de ESG. Pentru mai multe informații, consultaţi site-ul Grupului NN.


Clasificarea produselor financiare în conformitate cu SFDR

 

Cum clasificăm produsele financiare în conformitate cu SFDR?

 

În conformitate cu SFDR, includem informații în documentele referitoare la produse despre modul în care integrăm riscurile de durabilitate în deciziile de investiții și modul în care „clasificăm” fiecare produs așa cum este subliniat în SFDR.

 

Clasificările produselor îi ajută pe participanții la fondurile de pensii private, clienții de asigurări și alte părți interesate să identifice dacă un produs:

 • Promovează caracteristicile de mediu sau sociale. Acest tip de produs este încadrat în categoria de produs prevăzută de art.8 din SFDR.

 • Are un obiectiv de investiții durabile. Acest tip de produs este încadrat în categoria de produs prevăzută art. 9 din SFDR .

 • Este un produs financiar adresat publicului larg care nu utilizează niciunul din criteriile de referință de mai sus .Acest tip de produs este încadrat în categoria de produs prevăzut de art.6 din SFDR.

 

La acest moment, NN Asigurări de Viață şi NN Pensii SAFPAP au în portofoliu produse încadrate în categoria de produs art.6.